Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Черкаська область

Пріоритетні завдання відділу освіти, молоді та спорту у 2017-2018 навчальному році.

З метою реалізації у 2017-2018 навчальному році державної освітньої політики:

ВІДДІЛУ  ОСВІТИ,  МОЛОДІ  ТА СПОРТУ:

 1. Створити цілісну систему управління освітою, забезпечити якісний рівень контрольно-аналітичної діяльності відповідно до сучасних вимог, вжити заходів щодо впровадження інноваційних моделей управління освітою.
 2. Сприяти дотриманню вимог Концепції Нової української школи до організації навчально-виховного процесу в закладах освіти.
 3. Провести необхідні організаційно-педагогічні заходи для науково-методичного та навчально-методичного забезпечення підготовки до упровадження нових Державних стандартів початкової освіти.
 4. Забезпечити нормативно-організаційний супровід діяльності Родниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка, учасника обласної цільової програми «Інноваційні школи Черкащини».
 5. Здійснити ретельний аналіз ситуації щодо функціонування загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням прогнозованих демографічних змін.
 6. Забезпечити доступність дошкільної, загальної середньої та позашкільної  освіти шляхом збереження та оптимізації мережі навчальних закладів.
 7. Здійснити належну підготовку дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів до нового навчального року.
 8. Стимулювати впровадження інклюзивного навчання у навчальних закладах різних типів, забезпечити безперешкодний доступ дітей з особливими освітніми потребами до будівель і приміщень.
 9. Формувати готовність педагогічних працівників до роботи в інноваційному середовищі, забезпечити умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних проектах  та оволодіння методами й прийомами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 10. Спрямувати діяльність методичних служб загальноосвітніх навчальних закладів на реалізацію Концепції Нової української школи.
 11. Забезпечити необхідний соціальний захист педагогів, свободу вибору педагогічними працівниками форм власного професійного вдосконалення, стимулювання їхнього творчого зростання.
 12. Забезпечити дотримання основних аспектів організації виховної роботи, зазначених у  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді й Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр.
 13. Активізувати функціонування освітніх порталів, педагогічних віртуальних мереж, продовжити створення та регулярне оновлення сайтів дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
 14. Забезпечити умови для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей.
 15. Сприяти розвитку навчально-виховної бази кабінетів практичної спрямованості (фізики, хімії, біології, математики) з метою формування ключових компетентностей учнів.
 16. Здійснити комплекс заходів щодо посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій. Сприяти активному залученню до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій на сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, бійців АТО та їхніх сімей, громадян, які виявляють активну державно-патріотичну позицію.
 17. Здійснювати контроль за впровадженням у навчальних закладах превентивних програм та проектів, рекомендованих МОН України. Налагодити міжвідомчу взаємодію щодо проведення  профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей, учнівської та студентської молоді.
 18. Забезпечити реалізацію пріоритетних напрямів розвитку шкільних психологічних служб, зокрема організацію належного психологічного і соціального супроводу дітей, постраждалих внаслідок військових дій, а також їхніх батьків.

КЕРІВНИКАМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ:

 1. Формувати освітнє середовище навчального закладу на засадах педагогіки партнерства, особистісно орієнтованого та компетентнісного підходу до управління освітнім процесом.
 2. Сприяти професійному зростанню педагогічних працівників, обміну успішними зразками досвіду впровадження сучасних освітніх технологій.
 3. Організовувати тренінги, практикуми, майстер-класи, педагогічні майстерні для підготовки вчителів до виконання ролі коуча, фасилітатора, тьютора, модератора індивідуальної освітньої траєкторії освіти та розвитку учнів.
 4. Створювати оптимальні умови для отримання учнями повноцінної якісної освіти (забезпечувати навчальні заклади швидкісним Інтернетом, сучасним комп’ютерним обладнанням та програмними засобами, лабораторною базою для предметів природничо-математичного циклу, мобільними робочими місцями, які легко трансформуються для групової роботи; кваліфікованими педагогічними кадрами.
 5. Сприяти розвитку позакласної роботи з навчальних дисциплін  (години курсів за вибором, факультативів, гуртків) з метою врахування індивідуальних особливостей і можливостей самоактуалізації та самореалізації учнів.
 6. Стимулювати використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та формування соціальної компетентності учнів.
 7. Забезпечити здійснення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу, реалізацію сучасних тенденцій інклюзивної освіти
 8. Удосконалювати навчально-методичне забезпечення упровадження інформаційно-комунікаційних технологій, системно і цілеспрямовано використовувати потенціал ІКТ у навчально-виховному процесі закладу освіти.
 9. Забезпечити ефективне функціонування навчального закладу на демократичних засадах та з урахуванням освітніх запитів усіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, батьків, громади, педагогічного колективу). Узгоджувати між собою річний план роботи школи, плани роботи педагогічної ради, методичної ради, методичних об’єднань педагогічних працівників та органів громадського самоврядування навчального закладу.
 10. Розвивати державно-громадський характер управління навчальним закладом, громадсько активний стиль діяльності школи (взаємодія з громадою, надання освітніх послуг для її членів; залучення батьків, громадських організацій до розв’язання соціальних та інших проблем навчального закладу і громади).
 11. Забезпечити умови для подальшого впровадження дистанційного навчання, якісного інформаційного наповнення шкільних сайтів, доступу до мережі Інтернет учасників навчально-виховного процесу. Сприяти розбудові освітніх он-лайн ресурсів для учнів, розвитку віртуальних педагогічних спільнот, забезпечити підтримку впровадження «хмарних технологій» в освітній процес.
 12. Об’єднати зусилля всіх учасників навчально-виховного процесу для створення безпечного, здорового шкільного середовища шляхом приведення всіх елементів освітнього процесу відповідно до стану здоров’я та психофізіологічних можливостей дітей та учнів, впровадження у навчальному закладі всіх рекомендацій щодо усунення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування.

З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ:

 1. У галузі дошкільної освіти:
 1. Забезпечити якість дошкільної освіти відповідно до контексту Концепції Нової української школи та змісту Базового компонента дошкільної освіти, навчальних програм розвитку та виховання дітей дошкільного віку.
 2. В організації дошкільної освіти забезпечити реалізацію принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу, спрямованого на  становлення і повноцінний розвиток життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства, формування національно-патріотичної компетентності дітей дошкільного віку, виховання  морально-духовних цінностей.
 3. Урізноманітнювати моделі організації дошкільної освіти,  забезпечити приведення мережі дошкільних навчальних закладів у відповідність до потреб населення.
 4. Упроваджувати новітні технології, що сприяють розвитку особистості дошкільника.
 5. Сприяти упровадженню у дошкільних навчальних закладах ефективних моделей інклюзивної освіти.  
 6. Співпрацювати із соціально-психологічною та логопедичною службами щодо створення у дошкільному навчальному закладі атмосфери емоційного благополуччя всіх учасників освітнього процесу.
 7. Упроваджувати ефективні технології соціально-педагогічного патронажу сім’ї, медико-психологічного супроводу розвитку дитини, надання методичної і консультаційної допомоги батькам у родинному вихованні дитини.
 8. Стимулювати підвищення власного освітньо-кваліфікаційного рівня керівниками та педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів НВК.

2. У галузі початкової загальної освіти:

 1. Детально опрацювати новий Державний стандарт початкової загальної освіти.
 2. З метою комфортного входження першокласників у шкільне життя протягом перших двох тижнів провести адаптаційний період.
 3. Сприяти оновленню динамічного освітнього середовища для навчальної діяльності першокласників, поповненню матеріальної навчально-ігрової бази.
 4. Здійснити модернізацію освітнього процесу у початкових класах засобами новітніх технологій, на засадах особистісної орієнтації, компетентнісного підходу, досягнень психолого-педагогічної науки.
 5. Здійснювати наскрізну інтеграцію навчальних предметів, проводити інтегровані тижні та тематичні дні.
 6. Використовувати різноманітні форми освітнього процесу (квести, екскурсії, уроки серед природи, проекти тощо).
 7. Створювати комфортні психологічні умови для виховання, навчання і розвитку молодших школярів.
 8. Залучати батьків і членів родини до тісної співпраці з учителями (у ролі партнерів, помічників) та активної участі їх у житті учнів початкової школи.
 9. Спрямувати роботу педагогів на виховання активної життєвої позиції учнів початкових класів та відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих.
 10. Забезпечити участь педагогічних працівників, які у 2018-2019 навчальному році будуть працювати з першокласниками, у тренінгах з підготовки до роботи за новим Державним стандартом початкової загальної освіти.

3. У галузі загальної середньої освіти:

 1.  Спрямувати освітню діяльність педагогічних працівників на формування в учнів ключових компетентностей у відповідності до Концепції Нової української школи.
 2. Забезпечити реалізацію необхідних організаційно-педагогічних заходів для успішного науково-методичного та навчально-методичного супроводу навчально-виховного процесу.
 3. Упроваджувати сучасні методики виявлення, навчання, виховання та соціально-педагогічної підтримки обдарованих учнів.
 4. Системно і цілеспрямовано використовувати потенціал шкільної історії, української літератури та інших суспільствознавчих предметів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.
 5. Працювати над удосконаленням навчально-методичного забезпечення із кожного предмета та методики його викладання.
 6. Активізувати роботу з обдарованими і талановитими дітьми, створювати умови для розвитку їх творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації.
 7. Забезпечити вільний доступ учасників навчально-виховного процесу до комп’ютерної техніки та глобальної мережі  Інтернет; здійснювати впровадження у навчально-виховний процес  сучасних педагогічних програмних  засобів навчання.
 8. Налагодити функціонування дистанційних предметних шкіл для учнів на період карантину або з метою підготовки до олімпіад.
 9. Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.
 10. З метою реалізації компетентністного підходу, моніторингу навчальної діяльності учнів, створити банк компетентнісних завдань на предметному та міжпредметних рівнях.
 11. Створити  творчі лабораторії, експериментальні майстерні для вчителів на базі навчальних закладів, які отримали навчальні кабінети з природничо-математичних дисциплін.
 12. Організувати міжшкільні експериментальні майстерні для допомоги учням у набутті природничих компетентностей через можливість участі у проектній та експериментальній діяльності, написанні робіт МАН, підготовці до олімпіад та турнірів.
 13. З метою успішної адаптації старшокласників до дорослого фінансового життя запровадити у старших класах курс «Фінансової грамотності» за рахунок варіативної складової навчальних планів.
 14. Створювати умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності через запровадження різних форм курсової підготовки і організації науково-методичної роботи у міжкурсовий період.
 15. Удосконалювати роботу  з підготовки  педагогічних працівників  до  участі  в конкурсі «Учитель року» та інших професійних змаганнях.
 16. Активно висвітлювати  здобутки та ініціативи свого навчального  закладу  у веб-середовищі.

4. Забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами:

 1. Сприяти розвитку мережі навчальних закладів, які здійснюють інклюзивне навчання.
 2. Здійснити психологічну та науково-методичну підготовку педагогічних кадрів для забезпечення інклюзивної освіти.
 3. Для запровадження інклюзивного навчання створити відповідні умови (доступність будівель та приміщень, використання адекватних форм і методів навчально-виховної роботи, психолого-педагогічний супровід).
 4. Забезпечити можливості вибору батьками освітньої установи та навчальної програми відповідно до індивідуальних особливостей дитини.
 5. Сприяти організації соціальної взаємодії між здоровими дітьми та дітьми з особливостями психофізичного розвитку, спрямованої на гармонізацію дитячих взаємовідносин.
 6. Забезпечити соціально-педагогічний захист дітей від будь-яких форм насильства.
 7. Сприяти соціалізації дітей з особливими освітніми потребами шляхом залучення їх до гурткової роботи, позакласних та позашкільних заходів.
 8.  Співпрацювати з батьківською спільнотою та громадськими організаціями щодо підтримки та допомоги у розвитку інклюзивної моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами.

5.  Модернізація виховної діяльності сучасного закладу освіти:

 1. Спрямувати діяльність педагогічних працівників на реалізацію завдань  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр.
 2. Посилити роботу з дітьми та молоддю з військово-патріотичного виховання як пріоритетного, зорієнтованого на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу в Збройних Силах України.
 3. Активізувати упровадження ефективних програм виховного спрямування, рекомендованих МОН України.
 4. Використовувати активні форми роботи, що передбачають самостійну або спільну роботу, набуття соціального досвіду, формування критичного мислення, відповідальність за свої дії та вчинки (громадська, волонтерська, пошукова, дослідницька, проектна  діяльність).
 5. Налагодити міжвідомчу взаємодію щодо проведення профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей, учнівської та студентської молоді.
 6. Здійснювати підтримку та сприяти волонтерським проектам, іншій громадській діяльності та самоорганізації українських громадян, спрямованої на заохочення молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів на благо України.
 7. Забезпечити ефективне опанування учнями інтегрованого предмета «Основи здоров’я» на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, сім’ї та громади), що передбачає й уможливлює особистісно орієнтоване навчання, багатоваріантність форм різних видів діяльності учнів в тому числі й розвитку життєвих навичок; залучення до активної співпраці сім’ї та громади.
 8. Сприяти формуванню в учнів загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку, розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності, розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей, формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя, формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.
 9. Забезпечувати участь учнів у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі „Сокіл” („Джура”), фізкультурно-оздоровчому патріотичному комплексі школярів України  “Козацький гарт”  тощо.
 10. Активізувати підготовку молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, підготовки до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі шляхом інтенсифікації навчально-виховного процесу при вивченні предмета «Захист Вітчизни» та проведенні заходів з військово-патріотичного виховання, лейтмотивом яких має стати любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників, активна громадянська позиція українців, особиста відповідальність за долю держави.
 11. Забезпечувати дотримання вимог нормативних документів щодо урочистого виконання Гімну України.
 12. Урізноманітнювати заходи з військово-патріотичного виховання (проведення зустрічей з учасниками бойових дій, волонтерами, відвідування військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок виконання бойових завдань у рамках проведення заходів із захисту Вітчизни від російської агресії та проходять реабілітацію, виступи дитячих творчих колективів, написання листів до воїнів у рамках Всеукраїнської акції «Лист пораненому» тощо).