Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Черкаська область

Про Закон № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Прийнятий Верховною Радою України Закон № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зазначений вище Закон вносить зміни до низки нормативно-правових актів, у тому числі, до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) та впроваджує деякі новели у сфері державної реєстрації юридичних осіб.

Щодо подання документів для встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника Статтю 17 Закону про реєстрацію доповнено новими нормами та зобов’язано заявника для проведення певних реєстраційних дій надавати державному реєстратору такі документи для встановлення відомостей про КБВ: – структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; – витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент; – нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента. Слід зазначити, що Законом про реєстрацію не визначено строку дії документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, а також нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є КБВ. Щодо подання нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є КБВ, зауважуємо, що подавати необхідно сторінки, на яких зазначено реквізити документа та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, якій його видано. Подання зазначених вище документів передбачено для проведення таких реєстраційних дій: – державна реєстрація створення юридичної особи; 4 – державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі; – державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю; – державна реєстрація переходу юридичної особи приватного права на діяльність на підставі модельного статуту; – державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа; – державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації; – державна реєстрація створення, внесення змін до відомостей та припинення відокремленого підрозділу юридичної особи. В інших випадках надання таких документів не вимагається. З аналізу зазначених вище норм випливає, що вказані документи подаються для проведення виключно тих реєстраційних дій, для проведення яких подається заява. Також слід зазначити, що згідно з частиною двадцять другою статті 17 Закону про реєстрацію (в редакції Закону № 361-IX) юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про КБВ та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про КБВ юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі. Перш за все слід звернути увагу, що оновлені форми заяв наразі перебувають на стадії погодження та планується їх запровадження найближчим часом. Зазначені форми будуть містити поля для внесення відомостей про КБВ відповідно до прийнятих змін до Закону про реєстрацію. У тому числі будуть поля для зазначення, що відомості про КБВ, які містяться в Єдиному державному реєстрі, є актуальними або потребують змін. Таким чином, якщо заявником у заяві буде позначено, що відомості про КБВ є актуальними, подання документів, які передбачені для встановлення відомостей про КБВ, Закон про реєстрацію не передбачає. При цьому, як уже зазначалося вище, державний реєстратор відповідно до положень абзацу другого частини третьої статті 6 Закону про реєстрацію здійснює перевірку відомостей щодо КБВ виключно у разі подання юридичною особою відомостей про особу, що є КБВ, а не у разі відображення у поданій заяві, що відомості про КБВ є актуальними. Можливість внесення до Єдиного державного реєстру структурованих відомостей про КБВ передбачена в оновленому програмному забезпеченні Єдиного державного реєстру та буде реалізована після його впровадження у промислову експлуатацію. Також зазначаємо, що змінено перелік суб’єктів господарювання, щодо яких не вносяться до Єдиного державного реєстру відомості про КБВ, а положення щодо неподання інформації про КБВ у разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є КБВ такої юридичної особи, виключено із Закону про реєстрацію. Щодо дій державного реєстратора у випадку подання документів про КБВ з порушенням встановленого строку зазначаємо, що Закон про реєстрацію та Закон № 361-IX покладають саме на юридичну особу (в особі її керівника чи іншої уповноваженої особи) обов’язок підтримувати відомості про КБВ в актуальному стані та вживати заходів щодо вчасного оновлення таких відомостей в Єдиному державному реєстрі. При цьому, підстави для відмови у проведенні такої реєстраційної дії Закон про реєстрацію не передбачає. Слід зазначити, що несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом про реєстрацію інформації про КБВ або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про КБВ є адміністративним правопорушенням, відповідальність за вчинення якого встановлена частиною шостою статті 16611 Кодексу про адміністративні правопорушення. Відповідно до статті 255 Кодексу про адміністративні правопорушення протоколи про зазначене правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи Міністерства юстиції України. Наразі Міністерство юстиції працює над внесенням змін до власних нормативно-правових актів щодо приведення їх у відповідність до змін, внесених Законом № 361-IX, у тому числі щодо порядку складання протоколів у зазначеному випадку. Зокрема планується передбачити положення стосовно необхідності повідомлення державними реєстраторами про подання документів про КБВ з порушенням встановленого строку територіальні органи Міністерство юстиції України. Враховуючи викладене та з метою наповнення Єдиного державного реєстру достовірними відомостями щодо КБВ юридичної особи, у випадку подання таких документів з порушенням встановленого законом строку за відсутності інших підстав для зупинення та відмови у державній реєстрації державний реєстратор проводить відповідну державну реєстрацію та повідомляє про вказане порушення строку. Щодо дати, з якої у юридичної особи виникає обов’язок подавати держаному реєстратору документи для встановлення відомостей про КБВ Частиною четвертою Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX визначено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про КБВ в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. Отже, всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності, з дня набрання чинності таким актом мають подати державному реєстратору документи 6 для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ. Подання таких документів може здійснюватися як в пакеті документів, поданих відповідно до частини четвертої статті 17 Закону про реєстрацію, так і при вчиненні інших реєстраційних дій, при вчиненні яких передбачено подання документів для встановлення відомостей про КБВ. Наприклад, якщо у юридичної особи є потреба внести зміни до відомостей про свій відокремлений підрозділ, в пакеті документів для таких змін можуть бути подані документи і для оновлення відомостей про КБВ. При цьому адміністративний збір справляється лише у випадку подання таких документів відповідно до частини четвертої статті 17 Закону про реєстрацію. Враховуючи викладене, до дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності юридичної особи, подання державному реєстратору документів для встановлення відомостей про КБВ для проведення реєстраційних дій не вимагається. Однак слід звернути увагу, що відповідна заява заповнюватиметься відповідно до встановленої форми. Слід зазначити, що форма та зміст структури власності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Міністерством юстиції України (частина двадцять четверта статті 17 Закону про реєстрацію). Про прийняття зазначеного нормативно-правового акта Міністерство юстиції поінформує додатково. Щодо змін, внесених до частини п’ятої статті 17 Закону про реєстрацію Законом № 361-IX частину п’яту статті 17 Закону про реєстрацію доповнено трьома новими абзацами такого змісту: «є) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; ж) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент; з) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента». Крім того, у зв’язку із внесеними Законом № 361-IX змінами абзац шістнадцятий зазначеної частини наразі викладено у такій редакції: «Справжність підписів учасників, які голосували за рішення, визначені у підпунктах «а», «б», «є», «ж» та «з» цієї частини, засвідчується нотаріально з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів. Якщо у випадках, передбачених законом, таке рішення приймається без урахування голосів учасників у зв’язку з настанням певної обставини, подається документ, що підтверджує настання такої обставини.» 7 Виходячи з аналізу викладеної норми, мова йде про засвідчення справжності підписів учасників на рішенні, за яке вони голосували. А документи, подання яких передбачено підпунктами «є», «ж» та «з», не є рішеннями, за які голосують учасники. Відповідно, на зазначених документах відсутні підписи учасників, а отже і немає потреби у нотаріальному засвідченні їх справжності.