Уманська Районна Державна Адміністрація Черкаської області
Черкаська область

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2017 РІК

Зміст

 

 

 

Вступ……………………………………………………………………….

3

1.

Аналіз економічного і соціального розвитку у 2016 році…………..

4

1.1.

Динаміка розвитку економіки, стан використання виробничого та трудового потенціалу……………………………………………………

 

4

1.2.

Проблеми розвитку економіки і соціальної сфери…………………..

4

2.

Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку в

2017 році…………………………………………………………………

 

5

3.

Розвиток реального сектору економіки………………………………

6

3.1.

Промисловість, торгівля та інвестиційна політика……………………

6

3.2.

Розвиток агропромислового виробництва………………………………

8

3.3.

Розвиток підприємництва та надання адміністративних послуг…….

9

4.

Бюджетна та податкова політика……………………………………….

10

5.

Соціальна сфера…………………………………………………………

12

5.1.

Зайнятість населення, ринок праці…………………………………….

12

5.2.

Заробітна плата………………………………………………………….

14

5.3.

Соціальне забезпечення, ……………………………………………….

15

5.4.

Підтримка сім’ї, дітей та молоді……………………………………….

17

6.

Гуманітарна сфера………………………………………………………

18

6.1.

Охорона здоров’я……………………………………………………….

18

6.2.

Освіта……………………………………………………………………..

19

6.3.

Культура………………………………………………………………….

21

6.4.

Фізична культура і спорт………………………………………………..

22

7.

Житлово – комунальне господарство…………………………………..

24

8.

Будівництво та містобудування………………………………………...

26

9.

Техногенна та природна безпека………………………………………

27

10.

Основні напрямки економічного і соціального розвитку району на 2017 рік …………………………………………………………………..

 

29

 

Додатки……………………………………………………………………

32

 

ВСТУП

Програму економічного і соціального розвитку району на 2017 рік (далі Програма) розроблено на основі пропозицій управлінь та відділів райдержадміністрації, підприємств, організацій, з урахуванням наявних у районі наукового та виробничо – технічного потенціалу, трудових і сировинних ресурсів, виробничих потужностей підприємств, фінансових можливостей, відповідно до законів України ”Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України ”, ”Про місцеві державні адміністрації”, ”Про місцеве самоврядування в Україні ”, інших нормативно – правових актів, виданих Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

Метою Програми є створення умов для розвитку виробництва в районі, підвищення ефективності використання фінансового ресурсу, направленого на відновлення та подальший розвиток інфраструктури, підвищення якості послуг (медичних, освітніх, культурних тощо), що надаються населенню та посилення соціального захисту громадян. Це дасть змогу, в кінцевому результаті підвищити якість життя населення, забезпечить умови для подальшого економічного і духовного розвитку домогосподарств району, посилить систему соціального захисту населення.

Фінансування програми здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету, власних коштів підприємств і організацій розташованих на території населених пунктів, коштів інвесторів, відповідно до укладених соціальних угод та інших джерел не заборонених законодавством.

Заходи, передбачені в Програмі, спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку району відповідно до стратегічних пріоритетів економічного і соціального розвитку району на 2017 рік.

 

1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА 2016 РІК

1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання виробничого та трудового потенціалу:

-збільшено виробництво промислової продукції. У 2016 році очікується виробництво продукції в порівняних цінах на суму 258 млн.грн., у 2017 році прогнозується виробництво в сумі 260 млн.грн.;

-збільшено обсяг реалізації промислової продукції. У 2016 році очікується в сумі 260 млн. грн., та прогнозується в 2017 році на суму 261млн.грн.;

-підвищились темпи зростання середньої заробітної плати. За підсумками 9 місяців 2016 року розмір середньомісячної заробітної плати склав 4222 грн., що на 27,5 відсотка більше до відповідного періоду минулого року;

-за 9 місяців 2016 року введено в експлуатацію 1083 кв.м. житла;

-обсяг реалізованих послуг склав 10,6 млн.грн.;

-проведено ремонти доріг комунальної власності в населених пунктах району на загальну суму 21,6 млн.грн., в тому числі на поточні ремонти 11,1 млн.грн, капітальні 10,5 млн.грн.;

-забезпечено темп росту надходжень до місцевих бюджетів за січень-листопад 2016року на 54,3 відсотка;

-збільшено обсяги фінансування гуманітарної сфери, в тому числі: установ освіти – на 8,5 млн. грн. (10,6 відсотка), охорони здоров’я – на 7,8 млн.грн. (21,4 відсотка), соціального захисту та соціального забезпечення – на 1,0млн. грн. (16,7 відсотка), культури – на 1,0 млн.грн. (25,7 відсотка).

1.2. Проблеми розвитку економіки і соціальної сфери

Існує ряд проблем, які стримують регіональний розвиток та потребують вирішення:

-уповільнення інвестиційної активності суб’єктів господарювання та недостатність інвестиційних ресурсів для модернізації та технологічного оновлення виробництва;

-високі ціни на енергоносії, сировину та матеріали, що збільшує ціну реалізації продукції та стримує зростання виробництва;

-посилення інфляційних очікувань підприємств;

-наявність значної кількості безробітного населення на обліку у районному центрі зайнятості;

-зростання частки молоді у загальній структурі зареєстрованих у районі безробітних (36 відсотків);

-наявність фактів приховування доходів суб'єктами підприємницької діяльності і фактичних виплат найманим працівникам, що суттєво впливає на наповнення місцевих бюджетів;

-незавершеність земельної реформи, щодо оподаткування з фактичного використання (оренди) землі сільськогосподарського призначення агроформуваннями різних форм власності;

-незадовільний стан мережі автомобільних доріг загального користування;

-недостатньо ефективне використання мережі закладів (освіти, медицини, культури) та їх неспівставність із бюджетними можливостями на їх утримання;

-значна розгалуженість мережі бюджетних установ, яка потребує оптимізації.

 

2. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГОРОЗВИТКУ В 2017 РОЦІ

Основною метою Програми є підвищення стандартів та якості надання послуг, зростання добробуту населення району за рахунок стабілізації економіки, посилення конкурентоспроможності підприємств, реалізації стратегії всебічного збалансованого розвитку, підвищення ефективності інвестиційної складової та розвиток підприємництва, збереження і відтворення трудових ресурсів.

З метою досягнення зазначеної цілі та виконання завдань Програми визначено головні пріоритети економічного і соціального розвитку:

-модернізація промислового комплексу, підвищення конкурентоспроможності місцевої продукції, реалізація пріоритетних інвестиційних проектів у промисловості;

-створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та налагодження державно-приватного партнерства, розширення інфраструктури підтримки бізнесу;

-формування привабливого інвестиційного іміджу району, залучення в економіку вітчизняних та іноземних інвестицій, комплексний супровід реалізації важливих інвестиційних проектів;

-впровадження у житлово-комунальному господарстві енергозберігаючих технологій та раціональне використання енергоресурсів;

-забезпечення наповнюваності місцевих бюджетів, проведення раціональної та ефективної бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних видатків;

-забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку району, введення в експлуатацію пускових об'єктів та об'єктів, які мають високу соціальну і економічну значимість;

-підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня зайнятості, поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування, стабільності соціального захисту громадян.

 

3. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

3.1. Промисловість, торгівля та інвестиційна політика

Оцінка поточної ситуації

Головною метою діяльності економічного сектору є формування умов для відновлення сталого розвитку промислового виробництва із застосуванням інноваційних технологій, підтримка розвитку перспективних, конкурентоспроможних підприємств.

Промисловість в районі представлена 4 підприємствами, з яких 2 – задіяні в добувній промисловості, 1 підприємство спеціалізується по виробництву меблевої продукції, 1 підприємство по виробництву електроенергії.

Впродовж останніх років у районі зберігається позитивна динаміка зростання виробництва та реалізації промислової продукції.

Обсяг виробленої та реалізованої промислової продукції

(млн.грн.)

За 11 місяців 2016 року виробництво промислової продукції до відповідного періоду минулого року збільшено на 4,4 відсотка і становить 242,0 млн.грн., обсяг реалізації продукції відповідно зріс на 3,7 відсотки і склав 241,2 млн. грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі склав за січень – вересень 2016 року по району 381,5млн.грн., щов розрахунку на одну особу населення становить 8892,2грн.

За 9 місяців 2016 року обсяг наданих послуг склав 10656,9 тис.грн., що на 0,8 відсотка більше до відповідного періоду минулого року.

У 2016 році проведено роботу щодо поліпшення сприятливого інвестиційного клімату, нарощування обсягів залучення інвестицій в економіку району.

Так, за 9 місяців 2016 року підприємствами району освоєно 155,7 млн. грн. капітальних інвестицій. На кожного мешканця району припало 3622,8 грн. капітальних інвестицій, що на 2008,5 грн. більше відповідного періоду минулого року.

Проблемні питання

-довготривалий процес оформлення документів на землекористування;

- пошук та розширення ринків збуту виробленої продукції.

Цілі та завдання розвитку на 2017 рік:

-збереження тенденції нарощування обсягів промислового виробництва за рахунок використання наявних потужностей та розширення виробництва;

-підвищення конкурентоспроможності місцевої продукції шляхом модернізації промислового комплексу;

- пропагування позитивного досвіду підприємств, які мають сучасні системи управління, випускають якісну та безпечну продукцію, перебудовують власне виробництво відповідно до вимог європейських стандартів і норм та успішно експортують продукцію за межі України;

-покращення інвестиційного іміджу району шляхом популяризації і позиціювання району, як привабливого для інвестування та поширення інформації про наявні інвестиційні можливості району;

- залучення фінансового ресурсу ДФРР (на умовах співфінансування) для розвитку інфраструктури, що матиме позитивний вплив на інвестиційну привабливість територій.

Очікуванні результати

- збільшення обсягів:

виробництва до 260 млн.грн.;

реалізації відповідно 261 млн. грн.;

роздрібного товарообігу до 500,0 млн. грн.;

платних послуг до 14,5 млн. грн.;

- впровадження ПрАТ ”Світ меблів – Україна” у виробництво 2 гарнітурів меблів для спалень та 3 наборів меблів для кухонь;

- створення нових робочих місць, зростання рівня зайнятості населення та надходжень до місцевих бюджетів району;

- забезпечення комфортного та якісного обслуговування населення в сфері торгівлі та надання послуг.

 

3.2. Розвиток агропромислового виробництва

Оцінка поточної ситуації

Соціально-економічний розвиток району значною мірою визначає сільськогосподарське виробництво, адже є його економічною основою.

Основу аграрного сектора економіки району становлять 34великотоварнихсільськогосподарських підприємства, які обробляють 60відсотків орних земель району або 59,6 тис. га ріллі. В районі здійснюють виробничу діяльність 71фермерське господарство, які обробляють 10,1 тис. га ріллі та 11,3 тис. га ріллі обробляється одноосібниками.

У 2016 році сільськогосподарськими товаровиробниками району намолочено 309тис. тонн зерна, що становить 7,5 відсотка загальнообласного виробництва зерна. В тому числі 168,3 тис. тонн зернових ранньої групи.

В сільськогосподарських підприємствах на 01.12.2016 року, утримується 5103 голів великої рогатої худоби, 16550 голів свиней.

За січень-листопад 2016 року сільськогосподарськими підприємствами вирощено худоби в живій вазі 1484,8 тонни.

Вироблено молока 8167,6 тонн. Середній надій на корову за звітний період склав 4285 кг, що на 63 кг (+1,5 відсотка) більше в порівнянні із надоями за відповідний період минулого року.

В вересні 2016 року ТОВ ”Мікоген-Центр” введено в експлуатацію першу чергу будівництва цеху по вирощуванню міцелію (компосту) в адміністративних межах Гродзівської сільської ради, завершити будівництво всіх виробничих потужностей планується у 2019 році.

В 2017 році ТОВ ”Агрокомплекс-Вільшанка” планується реалізувати інвестиційний проект щодо побудови цеху з виробництва пелет. Планова потужність виробництва 2000 тонн пелет на рік.

Цілі та завдання розвитку на 2017 рік:

-за попередніми розрахунками в 2017 році в районі планується виробити понад 305,8 тис. тонн зернових культур при середній урожайності 58,8 ц/га.;

-виробити 80,6 тис. тонн озимих зернових культур. Для забезпечення такого завдання під урожай 2017 року в районі посіяно 16,3 тис. га озимих зернових культур, в тому числі основної продовольчої культури озимої пшениці проведено на площі 14,6 тис. га, озимого ячменю посіяно на площі 1,7тис. га., крім того, посів озимого ріпаку проведено на площі понад 2,0 тис. га.;

-здійснити посів ярих зернових на площі 35,7 тис. га, в тому числі кукурудзи на зерно 23,9 тис. га, що становить 24 відсотка в структурі посівних площ. Прогнозується збільшити посів ярого ячменю на 0,83 тис.га, кукурудзи на зерно – на 4,7 тис.га, незначна площа буде збільшена під посів гречки (200) га.;

-сприяння розвитку мережі сучасних форм кооперації в аграрному секторі;

-вихід на проектну потужність цеху по виробництву пелет ТОВ ”Агрокомплекс-Вільшанка” 2000 тонн на рік.

Очікувані результати

-забезпечення внутрішніх та експортних потреб у сільськогосподарській продукції;

-розвиток галузі тваринництва в особистих селянських господарствах в рамках виконання цільової програми розвитку молочного скотарства району;

-вирішення соціально-економічних питань сільських територій.

 

3.3. Розвиток підприємництва та надання адміністративних послуг

Оцінка поточної ситуації

Загальна кількість суб’єктів малого бізнесу по району складає 1075, в тому числі: 909 – підприємців-фізичних осіб та 166 малих підприємств.

Протягом поточного року надходження до бюджетів усіх рів від суб’єктів малого бізнесу склали 57,5 млн.грн., в тому числі від малих підприємств – 50,3млн.грн. від підприємців фізичних осіб – 7,2 млн.грн. Частка податкових надходження від малого підприємництва склала 25,6 відсотка.

З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб'єктами господарювання якісних адміністративних послуг створено Центр надання адміністративних послуг За 11 місяців Центром надано 15683 послуг.

Цілі та завдання розвитку на 2017 рік:

-створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу;

-подальший розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;

-вдосконалення механізмів фінансової підтримки малого підприємництва;

-підвищення ефективності функціонування центрів адміністративних послуг, шляхом покращення їх матеріально-технічного забезпечення;

-підвищення якості надання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг;

-залучення суб’єктів господарської діяльності до електронних державних закупівель.

Очікувані результати

-кількість малих підприємств (юридичні особи) збільшиться на 1,2відсотка і становитиме 168 одиниць;

-кількість фізичних осіб-підприємців збільшиться на 2,3 відсотка і становитиме 930 осіб;

-збільшення кількості надання адміністративних послуг.

 

4. БЮДЖЕТНА ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

Оцінка поточної ситуації

Бюджет району на 2016 рік був сформований на підґрунті положень Бюджетного та Податкового кодексів України, програми діяльності Кабінету Міністрів України, основних напрямків бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 314-р, розпорядженням районної державної адміністрації від 09.10.2015 № 231, бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів районного бюджету, з урахуванням пропозицій соціально-економічного розвитку України та району на 2016 рік та наявної бази оподаткування.

За 11 місяців 2016 року до зведеного бюджету Уманського району надійшло 260,1 млн.грн., темп росту до відповідного періоду минулого року – 163,3 відсотка, з них до державного бюджету відповідно107,3 млн.грн. та 182,0відсотків.

До місцевих бюджетів району за січень-листопад 2016 року надійшло 138,4млн.грн. доходів загального фонду (без трансфертів), що становить 125,7відсотка до затверджених з урахуванням змін планових показників на період (понад план надійшло 28,3 млн.грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 49,4млн.грн. або 55,4 відсотка.

Динаміка надходжень доходів до місцевих бюджетів району за 2014-2015роки та 11 місяців 2015-2016 років

Виконання затверджених радами завдань з доходів загального фонду забезпечено по всіх місцевих бюджетах району.

Найбільший ріст в січні – листопаді 2016 року в порівнянні з надходженнями за відповідний період 2015року досягнуто по податку на доходи фізичних осіб (147,9 відсотка), земельному податку (143,4відсотка), акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (186,6відсотка), єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (179,7відсотка), по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (131,3відсотка), надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, спадкового майна (у 52,4 раз більше) та по інших платежах.

За рахунок вжитих заходів щодо залучення всіх можливих резервів наповнення місцевих бюджетів у 2016 році очікується мобілізувати до загального фонду бюджету району 149,7 млн.грн., що становитиме 122,2відсотка уточнених річних показників та додаткових 27,2млн.грн. надходжень.

У поточному році буде забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери району та в повному обсязі проведено розрахунки за спожиті енергоносії.

Проблемні питання

-недостатність законодавчо встановлених повноважень, якими наділені органи місцевого самоврядування щодо запровадження нових більш ефективних податків та зборів;

-наявність фактів приховування доходів суб'єктами підприємницької діяльності і фактичних виплат найманим працівникам, подання декларацій громадянами, які обробляють земельні частки (паї) самостійно, що суттєво впливає на наповнення місцевих бюджетів, та необхідність законодавчого врегулювання цієї проблеми.

Цілі та завдання розвитку на 2017 рік:

-пошук джерел наповнення місцевих бюджетів за рахунок продовження робіт з підвищення інвестиційної привабливості району, подальшого розвитку виробництва та підприємницької діяльності, скорочення неофіційного сектору економіки;

-забезпечення збалансованого бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;

-дотримання соціальної спрямованості бюджету, забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;

-забезпечення оптимізації витрат місцевих бюджетів, в тому числі шляхом впровадження жорсткої фінансової дисципліни за всіма статтями видатків;

-забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на:

оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків;

встановлення лімітів споживання енергоресурсів бюджетних установ, організацій, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів.

Очікувані результати

-забезпечення виконання доходної частини місцевих бюджетів;

-забезпечення своєчасності та повноти виплати заробітної плати, проведення розрахунків за енергоносії, покращення матеріальної та технічної бази бюджетних установ;

-пріоритетне спрямування видатків бюджету на утримання та розвиток соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, транспорту, соціальний захист населення;

-концентрація бюджетних ресурсів на ключових напрямках соціально-економічного розвитку.

 

5. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

5.1. Зайнятість населення, ринок праці

На обліку в службі зайнятості станом на 01.12.2016 зареєстровано 812безробітних, що менше порівняно з початком року на 23,7 відсотка.

Кількість безробітного населення на обліку в центрі зайнятості по роках, осіб.

За сприяння районного центру зайнятості працевлаштовано 984 особи, з яких 716 мали статус безробітного. Започаткували власну справу 7 осіб, які отримали з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності. На нові робочі місця, за яких роботодавцю виплачується компенсація єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працевлаштовано 8 безробітних, до професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації залучено 261 безробітний, виконання громадських та робіт тимчасового характеру – 635 незайнятих громадян.

На проведення громадських робіт протягом січня-листопада 2016 року спрямовано 718,6 тис.грн., з них: 359,3 тис. грн. за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та 404,4 тис.грн. коштів місцевих бюджетів сільських (селищної) рад та районного бюджету.

Проблемні питання

- підготовка кадрів має відбуватися на перспективу з урахуванням замовлень роботодавців, з чітким розумінням щодо кількості та рівня підготовки майбутніх працівників;

-детінізація відносин у сфері зайнятості, повернення працездатних незайнятих громадян до економічно доцільної та легальної зайнятості;

-значний вплив сезонності виробництва у сільському господарстві на формування пропозиції робочих місць;

-низький рівень створення нових робочих місць за рахунок відкриття нових підприємств та виробництв, індивідуальної підприємницької діяльності;

-значне перевищення трудових ресурсів району над наявними діючими сферами економіки де вони можуть бути задіяні.

Цілі та завдання розвитку на 2017 рік :

-створення нових робочих місць, збереження і розвиток трудового потенціалу, підвищення конкурентоспроможності робочої сили;

-удосконалення профорієнтаційної роботи та професійного навчання безробітних громадян з урахуванням потреб ринку праці;

-організація громадських робіт для додаткового стимулювання мотивації до праці і матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб;

-продовжити залучення громадян, у т.ч. безробітних, до підприємницької діяльності, висвітлюючи в засобах масової інформації переваг та перспектив ведення бізнесу, використання економічного та трудового потенціалу району;

-запровадженнявикористання у роботі нових ІТ технологій, зокрема, для презентації шукачів роботи застосовання відеорезюме,онлайн – ресурсів з пошуку роботи.

Очікувані результати

-зменшення терміну перебування безробітних на обліку в центрі

зайнятості та сприяння їх зайнятості;

-залучення до участі у громадських роботах близько 600 чол.;

-перенавчання та перепідготовка 300 осіб.

 

5.2. Заробітна плата

Оцінка поточної ситуації

За даними Головного управління статистики у Черкаській області середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій району із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб за 9місяців 2016 року становила 4222 грн. У порівнянні з відповідним періодом 2015року середньомісячна заробітна плата зросла на 911 грн., що становить 27,5 відсотка росту (за 9 місяців 2015 року - 3311 грн.).

За підсумками 2016 року середньомісячна заробітна плата по району очікується у розмірі 4250 грн.

Рівень середньомісячної заробітної плати працівників

Уманського району, грн.

Проблемні питання

-заборгованість із виплати заробітної плати на підприємстві- банкруті ПАТ ”Старобабанський гранітний кар’єр”.

Цілі та завдання розвитку на 2017 рік:

-скорочення обсягу заборгованості із виплати заробітної плати на підприємстві-банкруті ПАТ ”Старобабанський гранітний кар’єр”.

-проведення перевірок (обстежень) підприємств, установ та організацій району з питань дотримання роботодавцями мінімальних державних гарантій з оплати праці та вжиття відповідних заходів реагування за результатами виявлених порушень.

Очікувані результати

-недопущення зростання заборгованості із виплати заробітної плати;

-зростання середньомісячної заробітної плати до 5000 грн.

 

5.3. Соціальне забезпечення, підтримка сім’ї, дітей та молоді

Оцінка поточної ситуації

На реалізацію державних та місцевих програм спрямованих на соціальний захист населення використано бюджетних коштів на суму 98,1млн.грн.

Проведена в повних обсягах нарахувань виплата державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів на суму 52,3млн.грн.

Діє єдина технологія прийому громадян, що дає можливість підвищити якість їх обслуговування.

Запроваджено спрощений порядок надання населенню житлових субсидій. Житлову субсидію призначено 9269 сім’ям, з них на оплату житлово-комунальних послуг – 6992 сім’ям на суму 52,2млн.грн., на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива – 2277 сім’ям на суму 4,1млн.грн..

На суму 1068,7 тис.грн. виплачена допомога 121 громадянам, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ними.

Почесне звання України ”Мати-героїня” присвоєно 1 жінці, якій виплачено одноразову винагороду на суму 13,8 тис.грн.

Взято на облік 325 осіб (203 сім’ї), які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Призначено та виплачено грошову допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 232 сім’ям, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на суму 1,11 млн.грн.

Забезпечено надання пільг за соціальною та професійною ознаками 13877особам на загальну суму 8,4 млн.грн.

Фактичні видатки компенсаційних виплат та грошової допомоги спрямованих громадянам, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи становлять 572,6 тис. грн.

На виконання районної комплексної програми ,,Турбота” на 2014-2020роки за рахунок коштів місцевого бюджету в січні-листопаді 2016 року профінансовано заходи на суму 2471,0 тис. грн.

Проблемні питання

-недостатня забезпеченість безперешкодного доступу для людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної інфраструктури та громадського призначення;

-недостатня забезпеченість спецавтотранспортом інвалідів різних груп.

Цілі та завдання розвитку на 2017 рік:

-забезпечення своєчасного призначення та проведення виплати усіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій, пільг та компенсацій у порядку і розмірах, визначених законодавством;

-забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту ветеранів війни і праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

-надання соціальної підтримки учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, сім`ям загиблих під час проведення антитерористичної операції;

-надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам;

-проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з платниками щодо ліквідації заборгованості зі страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

-легалізація доходів зайнятих громадян для забезпечення збільшення надходжень до бюджету Пенсійного фонду України.

Очікувані результати

-всебічна підтримка з боку держави і суспільства учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, гідне вшанування пам'яті полеглих за Батьківщину;

-покращення соціального захисту сімей з дітьми, багатодітних сімей, інвалідів, ветеранів, демобілізованих військовослужбовців та інших пільгових категорій населення.

 

5.4. Підтримка сім'ї, дітей та молоді

Оцінка поточної ситуації

Основним пріоритетом держави є міцна родина, щаслива та здорова дитина. Тому сьогодні всі дії влади спрямовані на створення належних умов навчання, відпочинку та оздоровлення дітей, на збереження сім’ї та забезпечення права кожної дитини виховуватись у родині.

Сформовано Єдиний реєстр багатодітних сімей району, який постійно поновлюється. На території району проживає 455 багатодітних родини, в яких виховується 1563 дітей.

193 сім’ї отримують державну соціальну допомогу по малозабезпеченості. Всі діти з багатодітних сімей, які перебувають на обліку управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації безкоштовно харчуються в школах та дошкільних закладах .

З метою підняття престижу сім’ї, її соціального захисту, попередження недбалого ставлення та насильства над дітьми, відвідуються родини району. З батьками дітей проводиться робота, спрямована на розвиток у них батьківських навичок та створення для своїх дітей гарного психологічного клімату.

За оздоровчий період літа 2016 року різними видами відпочинку та оздоровлення було охоплено 3 716 дітей, що становить 87,5 відсотка від кількості дітей шкільного віку, котрі проживають на території району.

Особлива увага приділена оздоровленню дітей із соціально незахищених верств населення: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, талановитих та обдарованих, дітей-інвалідів, дітей, які перебувають на диспансерному обліку та дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Оздоровчими послугами забезпечено 965 дітей (22,7 відсотка), відпочинковими послугами – 2 751 (64,8 відсотка) дітей.

На підготовку та проведення оздоровчої кампанії використано із місцевого бюджету 573,7 тис.грн, залучено спонсорських та профспілкових -55,796 тис.грн.

З метою проведення змістовного дозвілля молоді району, залучення її до активного цілеспрямованого відпочинку та підтримки дружніх стосунків проводяться різноманітні заходи. Молодь Уманщини активно бере участь у обласних та всеукраїнських конкурсах. Щорічно проводиться інформаційно-профілактична акція ”Відповідальність починається з мене”. Активно учнівська молодь бере участь у проекті ”Моє село – моя відповідальність”.

Цілі та завдання розвитку на 2017 рік:

-підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне батьківство, вдосконалення механізмів соціальної підтримки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

-забезпечення дітей якісними оздоровчими послугами;

-створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби із шкідливими звичками;

-удосконалення механізму взаємодії суб’єктів регіональної державної молодіжної політики, зокрема залучення молоді до вирішення актуальних проблем;

-поширення та удосконалення механізму протидії насильству в сім’ї та торгівлі людьми, формування гендерної культури населення;

-стовідсоткове влаштування посиротілих дітей у сімейні форми виховання, створення дитячого будинку сімейного типу.

Очікувані результати:

-забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку стовідсотково дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 100 відсотків дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

-збільшення кількості молоді, яка бере активну участь у громадському житті;

-розширення можливості розвитку потенціалу молоді як значної частини людського ресурсу Уманщини для її активної участі у всіх сферах життя району.

 

6. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

6.1. Охорона здоров'я

Оцінка поточної ситуації

Діяльність закладів охорони здоров’я району у 2016 році спрямована на втілення в життя медичних програм, які передбачають здійснення заходів щодо поліпшення стану здоров’я населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності та смертності, забезпечення функціонування галузі в сучасних економічних умовах, раціональну та ефективну організацію медичного забезпечення населення, задоволення його потреб в медичній допомозі та охороні здоров’я, створення умов щодо формування здорового способу життя.

У 2016 році на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано коштів в розмірі 3718,8тис.грн.

Протягом 2016 року проведено роботу щодо покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я на загальну суму 3454,2 тис. грн.

Проблемні питання:

-капітальний ремонт пралень та другої черги харчоблоку центральної районної лікарні;

-придбання дизельної електростанції на 200 кВт для центральної районної лікарні;

-придбання медичного обладнання для ЦРЛ: кювезу та реанімаційного столика для новонароджених, фібробронхоскопу, фіброколоноскопу, лабораторного обладнання;

-збільшення до нормативу набір приміщень для Уманської АЗПСМ, яка обслуговує біля 8 тисяч населення приписної дільниці та інших жителів району;

-провести дооснащення лікувально-профілактичних закладів району відповідно до Табеля оснащення затвердженого наказом МОЗ України від 27.12.2013 № 1150.

Цілі та завдання розвитку на 2017 рік:

-недопущення виникнення та розповсюдження соціально небезпечних та інфекційних хвороб в районі;

-здійснювати профілактичні заходи по своєчасному виявленню та недопущенню занедбаності серцево-судинних та онкологічних хвороб;

-забезпечення пріоритетного розвитку охорони материнства і дитинства в районі;

-продовження реалізації заходів та медичних програм щодо зниження захворюваності та смертності від інфекційних та соціально-небезпечних хвороб, в першу чергу ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз, а також онкологічні захворювання, захворювання серцево-судинної системи та інші захворювання.

Очікувані результати:

-задоволення потреб населення в якісній та доступній медичній допомозі;

-зменшення інфекційної захворюваності в районі, в тому числі таких хвороб як туберкульоз, ВІЛ/ СНІД, гепатити ”В”, ”С”;

-зменшення ускладнень від серцево-судинних захворювань та занедбаних випадків онкологічних захворювань;

-покращення показників здоров’я та збільшення тривалості життя жителів району.

 

6.2. Освіта

Пріоритетними завданнями освітньої галузі району є створення умов для поліпшення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, рівного доступу до якісної освіти, розв’язанню питань кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Мережа району складається з 39 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчається 3467 учнів, функціонує 22 дошкільних навчальних заклади та 21 дошкільний підрозділ при НВК, в яких дошкільною освітою охоплено 1349 дітей та 7 дітей соціально-педагогічним патронатом (при цьому діти віком від 3 до 6 років – стовідсотково), 2 загальноосвітні школи-інтернати, в яких навчається 170дітей із різних регіонів області та 2 позашкільні навчальні заклади, в яких гуртковою роботою охоплено 1094 учнів, що становить 32 відсотки від загальної кількості учнів району. Працює Рижавський МНВК, де учні старшої школи здобувають профільну освіту.

У 2016 році порівняно з 2015 роком видатки на утримання закладів освіти району збільшено на 10,0 млн.грн. і склали 81,6 млн.грн.

При цьому на проведення капітальних видатків щодо покращення матеріально-технічної бази установ освіти районного підпорядкування використано 10,9 млн.грн., з них на:

-придбання, на умовах співфінансування, 4-х шкільних автобусів – 6,720 млн.грн;

-капітальний ремонт – 2442,4 тис.грн.: заміна опалювальних котлів –(Городецька ЗОШ, Сушківська ЗОШ, Танський НВК), заміна димової труби Танський НВК, заміна покрівлі 1575 м.кв. Собківський НВК, утеплення фасаду Кочубіївської ЗОШ 440 м.кв., переведення котельні на альтернативне паливо Городецька ЗОШ, заміна системи опалення Юрківський НВК.

-придбання обладнання та предметів довгострокового користування (комп’ютерної та побутової техніки, опалювальних котлів та інше) на суму 861,3 тис.грн., заміна комерційних вузлів обліку газу - 103,1 тис.грн.

За підсумками 2015-2016 навчального року 2 випускники відзначені золотими медалями та 8 – срібними.

Учні району вибороли 2 призових місця в обласному етапі конкурсу-захисту робіт Малої академії наук, отримали 18 перемог в обласних предметних олімпіадах.

На базі відділу освіти створено та впорядковано картотеку ”Обдарованих дітей”, яка налічує 557 учнів.

Проблемні питання

-капітальний ремонт котельні із заміною опалювальних котлів: Дубівському НВК;

-капітальний ремонт покрівлі в Паланській ЗОШ, Бабанській ЗОШ, Дмитрушківській ЗОШ, Іванівській ЗОШ, Ладижинській ЗОШ, Юрківському НВК;

-капітальний ремонт системи опалення: Сушківська ЗОШ, Косенівський та Доброводівський НВК;

-ремонт приміщення їдальні в Полянецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Цілі та завдання розвитку на 2017 рік:

-оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів;

-створення умов для рівного доступу на здобуття дітьми якісної дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти;

-безперервне підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-зміцнення матеріально – технічного та навчально – методичного забезпечення навчальних закладів;

-національно-патріотичне виховання учнівської молоді, забезпечення соціального захисту учнів.

Очікувані результати:

-виконання Базового компоненту дошкільної освіти. Модернізація форм і методів управління дошкільним закладом;

-приведення мережі освітніх закладів та їх послуг у відповідність до потреб населення;

-створення соціально - педагогічної підтримки обдарованої молоді;

-покращення матеріально-технічної та навчально - методичної бази з метою створення належних умов для навчання і виховання учасників навчально-виховного процесу.

 

6.3. Культура

Оцінка поточної ситуації:

Головними напрямами в галузі культури є збереження та розвиток культурних цінностей, підвищення культурного рівня населення, створення умов для відродження та розвитку культури в районі, здійснення комплексу заходів щодо охорони та відродження культурної спадщини, підтримка аматорського мистецтва, сприяння участі народних колективів у фестивалях та конкурсах.

Реалізацію державної політики в галузі культури Уманського району забезпечують 115 закладів культури, з них 54 клубних закладів (34 сільських Будинків культури, 19 клубів, районний центр культури і дозвілля), 55 бібліотечних (53 – сільських бібліотек, районна центральна бібліотека для дітей та бібліотека для дорослих), Ладижинська та Бабанська дитячі музичні школи (філіали в селах Городецьке, Дмитрушки, Пугачівка, Родниківка), 4 музеї (музей історії с.Ладижинка, музей – садиба К.М.Дерев'янка в с.Косенівка, музей народного побуту та етнографії в смт. Бабанка, музей І.Д.Черняховського в с.Оксанина, зусилля яких спрямовані на реалізацію нормативно-правових актів, державних і регіональних програм у сфері культури, відродження та розвиток народних традицій, звичаїв.

Протягом 2016 року у 38 закладах культури проводились ремонтні роботи на суму 2584 тис. грн. На матеріально-технічну базу закладів культури на селі, придбання сценічного вбрання, підсилювальної апаратури та малоцінного інвентаря закуплено на суму 30 тис.грн.

Художні колективи району брали участь у 50 районних і обласних та у 5 Всеукраїнських і регіональних заходах.

12 колективів мають почесне звання ,,народний” та 1 колектив ,,зразковий”, працює близько 50 майстрів декоративно – прикладного мистецтва.

Проблемні питання:

недостатність фінансових ресурсів:

-на проведення капітальних ремонтів закладів культури;

-переведення працівників закладів культури на повну ставку.

Цілі та завдання розвитку на 2017 рік:

-збереження та розвиток мережі закладів культури на селі;

-покращання матеріально-технічної бази, а саме оснащення установ та закладів галузі комп’ютерною технікою, придбання музичних інструментів, сценічних костюмів, відео проекційною та мультимедійною апаратурою, поповнення фондів бібліотек та музеїв;

-вдосконалення формату районних свят, впровадження нових творчих проектів;

-забезпечення умов для ефективної роботи професійних і аматорських колективів, самореалізації творчих особистостей;

-розширення програми культурного обміну, в т.ч. з містами-побратимами, співпраця з міжнародними фондами, які підтримують розвиток культури;

-впровадження інноваційних технологій в районній централізованій бібліотечній системі для удосконалення рівня бібліотечного обслуговування.

Очікувані результати:

-підвищення ролі культури у контексті формування позитивного іміджу району;

-розвиток творчого потенціалу, організація змістовного дозвілля жителів нашого району;

-збільшення обсягу надання культурно-освітніх, мистецьких, бібліотечно-інформаційних послуг;

-збереження пам’яток історико-культурної спадщини.

 

6.4. Фізична культура і спорт

Основний акцент у розвитку фізичної культури та спорту зроблено на відновленні, розширенні й створенні спортивної інфраструктури в сільських населених пунктах.

Для занять фізичною культурою і спортом в районі є 35 футбольних полів, 24 спортивних майданчики, 34 спортивних зали, 5 стадіонів.

Районні спортивні командиуспішно виступають у чемпіонатах, кубках та турнірах як районного, обласного та республіканського рівнів.

Кращими спортивними командами є команди сіл Кочубіївка, Іванівка, Паланка, Родниківка, Полянецьке, Собківка ,смт. Бабанка.

Футбольні поля, спортивні майданчики сіл району готові до проведення Чемпіонатів, Кубків та першостей області та району.

У 2016 році відкрито стадіон в с.Городецьке. Проводиться реконструкція стадіону в селах: Кочубіївка, Берествець, Родниківка.

Проблемні питання:

-неналежний рівень матеріально-технічного забезпечення.

Цілі та завдання розвитку на 2017 рік:

-сприяння розвитку пріоритетних видів спорту та забезпечення підготовки спортсменів;

-здійснення заходів пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом спортивних споруд різних типів в селах району;

-забезпечення збереження та розширення мережі спортивних секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, у тому числі у сільській місцевості;

-підтримка місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Очікувані результати:

-покращення матеріальної бази галузі,поліпшення умови для занять фізичною культурою і спортом.

-підвищення спортивних досягнень Уманщини на обласному і всеукраїнському рівні;

-зростання авторитету Уманщини, як фізкультурно-спортивного району;

-забезпечення доступності, якості та різноманітності форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних соціальних верств населення.

 

7. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Оцінка поточної ситуації

На території району діють комунальні підприємства у селах Ладижинка, Колодисте, Бабанка, Дмитрушки та два приватних підприємства ТОВ ,,Білогрудівське”, ДП ,,Білогрудівка”. За звітний період 2016 року даними підприємствами для жителів району надано послуг на загальну суму – 1210,9 тис. грн.

Водопостачання Уманського району здійснюється сільськими та відомчими водогонами, якими охоплено 36,5 відсотка населення та артезіанськими свердловинами і криницями – 63,5 відсотка населення. На території району 39 населених пунктів мають водопровідну мережу.

Впродовж 2010-2016 років у селах району проведено капітальний ремонт 64,3 км систем водопостачання, що складає 19,5 відсотків від потреби. Протягом 2016 року побудовано 4 км водогону у с. Шарин на суму 640 тис. грн., 1 км водогону у селі Гереженівка на суму 20 тис. грн. та 5 км водогону у с. Юрківка на суму 160 тис. грн.

Розпочаті роботи по будівництву вуличного водогону в селі Дмитрушки, протяжність 17 км.

Виконано топографічну зйомку для виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вуличного водогону в селі Полянецьке протяжністю 5,5 км, що охопить понад 50 відсотків населеного пункту. Використано кошти у сумі 39 тис. грн.

Виготовлена проектно-кошторисна документація на будівництво напірного водогону в селах Паланка, Гродзеве.

В селищі Бабанка планується встановлення свердловини (виготовлена проектно-кошторисна документація). Вартість робіт складає 327 тис. грн.

На даний час на території району газифіковано 22 населених пункти, що становить 41,5 відсотка.

На території району впродовж 2010-2016 років відновлено 608 км вуличного освітлення, з них 4 км у 2016 році. У 2016 році проведені роботи по відновленню вуличного освітлення в селі Доброводи - 2 км на суму 63,0 тис. грн., в селі Ладижинка – 1,05 км на суму 310,186 тис. грн, в селі Кочержинці 1 км на суму 49,5 тис. грн. Потреба у відновленні вуличного освітлення становить 34 км.

На території району – 1264 км доріг, з них 863 км дороги комунальної власності, що становить 68 відсотків від загальної протяжності, 32 відсотка дороги загально державного значення.

Впродовж 2016 року проведено ремонт доріг комунального значення за рахунок власних коштів місцевих бюджетів на суму 21597,9 тис.грн, з них 11143,8 тис.грн - на поточний ремонт, 10454,1 тис. грн. - на капітальний ремонт.

Капітальні та поточні ремонти доріг комунальної власності виконано у 40 населених пунктах. (Антонівка, Аполянка, Бабанка, Вільшана Слобідка, Вільшанка, Гереженівка, Городецьке, Городниця, Громи, Дмитрушки, Затишок, Іванівка, Колодисте, Коржова, К.Кут, Кочержинці, Кочубіївка, Краснопілка, Ладижинка, Максимівка, Оксанина, Острівець, Паланка, Піківець, Полянецьке, Пугачівка, Рогова, Родниківка, Ропотуха, Свинарка, Собківка, Степківка, Сушківка, Танське, Текуча, Томашівка, Фурманка, Черповоди, Шарин, Юрківка).

Крім того, за рахунок сільськогосподарських підприємств ТОВ ”Берестівець”, ФГ ”Агрофірма”Базис”, ТОВ ”ім.Оксанино”, ТОВ ”Аграрій СВПП”, ПП ”Орієнтир-агро Б”, ФГ ” Хорста”, ДП ”Умань-агро”, ТОВ Агрофірма ”Ліга”, ФГ ”Росинка”, ТОВ ”Агрокомплекс-Вільшанка”, ФГ ”Меридіан К”, ТОВ ”Агровіт”, ПСП ”Плай” виконані ремонтні роботи доріг на суму 3,4 млн.грн.

Проблемні питання:

-зношеність систем водопостачання населених пунктів;

-недостатність фінансових ресурсів для проведення капітальних та поточних ремонтів доріг;

-низький рівень створення ОСББ.

Цілі та завдання розвитку на 2017 рік:

-утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення та впровадження енергоефективних систем і приладів освітлення;

-реалізація проектів з енергозбереження шляхом скорочення споживання природного газу та заміщення його альтернативними видами палива;

-проведення робіт з поліпшення стану доріг;

-проводити роботу щодо капітального ремонту систем водопостачання;

-забезпечити якісне надання житлово-комунальних послуг населенню;

-продовжити роботу з благоустрою населених пунктів;

-підвищення ефективності поводження з твердопобутовими відходами;

-забезпечення своєчасних розрахунків за використані енергоносії та житлово-комунальні послуги;

-приведення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня.

Очікувані результати

-забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів;

-беззбиткова фінансово-господарська діяльність підприємств житлово-комунального господарства району;

-підвищення рівня оплати населенням житлово-комунальних послуг;

-поліпшення стану доріг;

-забезпечення благоустрою та санітарного стану району.

 

8. БУДІВНИЦТВО ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Оцінка поточної ситуації

У 2016 році рішенням Соківської сільської ради затверджене ”Коригування генерального плану села Собківка”. Станом на 01.12.2016 на розроблення (оновлення) містобудівної документації використано коштів місцевих бюджетів у сумі 666,069 тис. грн.

За спонсорські кошти розроблено та затверджено 32 детальних планів території в межах та за межами населених пунктів для розміщення об’єктів будівництва.

Протягом 2015-2016 років з метою збільшення житлової та громадськ